Péče o klienty dětského domova po ukončení ústavní výchovy

Title Alternative:Customer Care Orphanage after Institutional Care
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje tématu péče o klienty dětského domova po ukončení ústavní výchovy. Bakalářská práce je dělena na teoretickou a empirickou část.Teoretická část bakalářské práce se zabývá příčinami umístění dětí do ústavní výchovy, nastiňuje rozdělení institucionální náhradní péče a popisuje zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Dále jsou zde zmíněny klady a zápory ústavní péče a možné negativní vlivy ústavní výchovy na osobnost jedince. V teoretické části bakalářské práce jsou popsané formy následné péče, které mohou klienti po odchodu ze zařízení využít a také příklady projektů, nadací, které v současné době pomáhají podporovat klienty dětských domovů při vstupu do samostatného života.Empirická část práce charakterizuje možnosti péče o klienty z dětských domovů po ukončení ústavní výchovy. Průzkum byl uskutečněn metodou nestandardizovaného dotazníku, který sleduje bývalé klienty z vybraných dětských domovů, tj. za jakých životních podmínek opouští ústavní péči v dětských domovech a s jakým úskalím se v adaptaci na životní realitu potýkají. Výsledky průzkumového šetření byly pečlivě graficky zpracovány a opatřeny komentářem.
This thesis focuses on the topic of client care children's home after leaving institutional care. The bachelor thesis is divided into theoretical and empirical part categories. The theoretical part deals with the causes of placement of children in institutional care, outlining the division of institutional foster care and describes the facilities for institutional and protective education. Further, it discusses the pros and cons of institutional care and the possible negative effects of institutional care on personality. In the theoretical part are described forms of aftercare that clients can leave the facility after use, as well as examples of projects, foundations that currently help support clients orphanages when entering into an independent life.The research part describes the possibilities of care for clients from orphanages after leaving institutional care. The survey was carried out using non-standardized questionnaire, which follows former clients from selected orphanages, ie. Under what living conditions leaving institutional care in children's homes, and what pitfalls to adapt to the realities of life faced. Examiner survey results were carefully processed and graphically bear commentary.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN