Praktické činnosti ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Abstract
Diplomová práce Praktické činnosti ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se zaměřujena vytvoření kladného vztahu žáků k přírodě.Teoretická část vysvětluje pojmy rámcového vzdělávacího programu, zaměřuje sepředevším na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a její podkapitoly. Navazuje kapitolavěnující se charakteristice mladšího školního věku. Tato část je zakončena přiblíženímpojmu experiment.Praktická část se zaměřuje na proces vytváření a ověřování sborníku praktických činnostíve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Sborník obsahuje dvacet metodických listů, kteréjsou uzpůsobeny jako příručka pro pedagogy nebo vedoucí zájmových kroužků, abymohly dané pokusy vyzkoušet se svými žáky. Ověření vytvořeného souboru proběhlo nadvou školách ve Středočeském kraji. Vybranými metodami ke sběru dat byly zvolenystrukturovaný rozhovor s učiteli a dotazník pro žáky.
This thesis Man and His World: Practical Educational Activities focuses on creatinga positive relationship of pupils to nature around them.The theoretical part explains the concepts of the Framework Education Program forElementary Education, focusing mainly on the educational area Man and His World andits subchapters. The chapter devoted to the characteristics of the younger school agefollows. This section ends with the approximation of the term experiment.The practical part focuses on the process of creating and verifying a collection of practicalactivities in the educational area of Man and His World. The collection contains twentymethodological sheets, which are created as a handbook for teachers or heads ofafterschool activities in order to incorporate experiments into their lessons. Verificationof the created collection took place at two schools in the Central Bohemian Region.Selected methods for collecting data were structured interviews with teachers anda questionnaire for pupils.
Description
Subject(s)
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, mladší školní věk, experiment, metodické listy, strukturovaný rozhovor, dotazník, educational area Man and his world, younger school age, experiment, methodological sheets, structured interview, questionnaire
Citation
ISSN
ISBN