Propagace obchodu s těhotenskou módou

Title Alternative:Promotion of maternity fashion
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá novými návrhy ke zlepšení propagace obchodu s těhotenskou módou. Na základě marketingového výzkumu bylo rozhodnuto, jak zlepšit propagaci a více seznámit zákaznice se sortimentem daného obchodu. Tento průzkum byl zaměřen převážně na zjištění spokojenosti či nespokojenosti zákaznic s výrobkovým sortimentem. Výsledkem práce je navrhnutí a vypracování nejdostupnějších způsobů propagace pro daný obchod. První polovina práce se zabývá střihovými konstrukcemi, vysvětluje pojem porodnictví a těhotenství a popisuje okres, ve kterém se nachází obchod Ladies. Druhá polovina práce zahrnuje výsledek marketingového výzkumu, popisuje konkurenci a SWOT analýzu, která vyplývá z vyhodnocení dotazníků. Závěrem uvádím změny, které jsem navrhla na zlepšení propagace a jejich možnou realizaci.
This bachelor's work deals with new suggestions for sales promotion improvement of maternity fashion. On the basis of a marketing research heas been decided how to improve promotion and more inform customers with an assortment of existing trade. This research was focused mostly on finding customers' satisfaction or dissatisfaction with a produkt assortment. The result of the work is a suggestion and working-out of the most available promotion ways for given trade. First half of the work deals with a design constructions, explains conception of obstetrics, pregnancy and describes the district where you can find a shop called Ladies. Second half of the work includes a result of the marketing research, describes competition and SWOT analysis that results from questionnaire evaluation. Finally, I mention changes, that I have suggested for a promotion improvement and their possible realization.
Description
katedra: KHT; rozsah: 50 stran, 14 příloh
Subject(s)
propagace, těhotenská móda, marketingový výzkum, zákaznice, swot analýza, konkurence, promotion, maternity fashion, marketing research, customers, swot analysis, competition
Citation
ISSN
ISBN