Odstředivé zvlákňování bikomponentních vláken

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu bikomponentních vláken typu jádro/plášť metodou bezjehlového odstředivého zvlákňování. V teoretické části je popsán princip technologie odstředivého zvlákňování s procesními a materiálovými parametry, které ovlivňují výslednou morfologii vyrobených vláken. V experimentální části jsou vypsány jednotlivé způsoby výroby bikomponentních vláken při měnících se podmínkách převážně koncentrace a druhu zvlákňovaného roztoku. K jednotlivým pokusům jsou přiřazeny i mikroskopické snímky vytvořených vláken.
This bachelor thesis deals with production of core/shell type bicomponent fibers by needle-less centrifugal spinning method. The theoretical part describes the principles of the centrifugal spinning technology with process and material parameters, which affects the resulting morphology of the produced fibers. The experimental part contains a description of individual ways of producing bicomponent fibers with relation to the changing conditions, mostly the concentration and composition of the spinning solution. The individual experiments are accompanied by the microscopic images of the produced fibers.
Description
Subject(s)
Odstředivé zvlákňování, bikomponentní vlákna, polyvinylbutyral, akrylová barva, koncentrace polymerních roztoků, Centrifugal spinnning, bicomponent fibers, polyvinyl butyral, acrylic color, concetration of polymer solution
Citation
ISSN
ISBN