Vliv hipoterapie na emoční prožívání a motoriku handicapovaných dětí

Abstract
Diplomová práce pojednává o vlivu hipoterapie na emocionalitu a motoriku dětí mladšího školního věku se zdravotním znevýhodněním. Zabývá se vymezením hiporehabilitace a její využití v environmentální výchově v rámci neformálního vzdělávání. Seznamuje s pozitivním hlediskem hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii. Zahrnuje popis a realizaci volnočasových aktivit hipoterapeutického programu. Cílem programu je pozorování a jeho vyhodnocení, jak se děti v konkrétních oblastech vývoje po delší časové období zlepšují.
The thesis deals with the influence of hippotherapy on the emotionality and motoric skills of younger school age children with disabilities. It is focused on the definition of Equine Assisted Therapy and Activities that are used in environmental education within informal education. The thesis introduces the positive aspect of Equine Facilitated Physiotherapy and Occupational Therapy. The thesis includes description and implementation of leisure activities of hippotherapy program. The aim of the program is to observe and evaluate how children improve in specific areas of their development for a longer time period.
Description
Subject(s)
hiporehabilitace, hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, hiporehabilitace v neformální vzdělávání, environmentální výchova
Citation
ISSN
ISBN