Ochranna kompozitních materiálů na bázi uhlíkových vláken pro automobilový průmysl pomocí vosků

Abstract
Bakalářská práce se zabývá porovnáním ochranných účinků růžných vosků na povrchu kompozitu na bázi uhlíkových vláken. V rešeršní části je popsána problematika uhlíkových vláken, vosku a kompozitu. Dale v rešeršní častí je popsána norma pro analýzu struktury povrchu plochých vzorků. Experimentální část je zaměřena na popis použitých přistrojů, jejích využití, popis provádění experimentu, a zhodnocení dosažených výsledků. V závěru práce bude schnutí jak rešeršní, tak experimentální častí.
The bachelor thesis deals with the comparison of the protective effects of wax of different warps on the surface of composite materials on base of carbon fibers. The research part describes the problems of carbon fibers, wax, and composites. Furthermore, the research section describes a standard for the analysis of the surface structure of flat and bulk samples. The experimental part is focused on the description of the used devices, their use, description of the experiment, and evaluation of the achieved results. At the end of the work, the drying will be both research and experimental parts.
Description
Subject(s)
kompozit, uhlíkové vlákno, UV záření, vosk, composite, carbon fiber, UV radiation, wax
Citation
ISSN
ISBN