Porovnejte prodejny s obdobným textilním sortimentem ve dvou místech s rozdílnou kupní silou

Title Alternative:Compare stores with similar textile range in two locations with different purchasing power
Abstract
Cílem bakalářské práce je porovnání dvou textilních prodejen značky EXE JEANS CZ, s.r.o., z nichž každá se nachází v jiném regionu/městě s rozdílnou kupní silou. První srovnání vychází z ekonomických ukazatelů, jako je počet obyvatel, jejich hrubý měsíční příjem a míra nezaměstnanosti v daném regionu. Druhé srovnání naopak vychází z aspektů neekonomických, prezentovaných 13-ti různými hledisky, z nichž jako nejdůležitější spatřuji umístění prodejny, provozní informace, vstřícnost a ochota personálu a zákaznický věrnostní systém. Informace získané z obou srovnání vyúsťují v závěr práce, který nastiňuje souvislosti mezi velikostí kupní síly a faktory, které ovlivňují návštěvnost prodejen a následnou prodejnost zboží v obou porovnávaných prodejnách EXE JEANS.
Description
68 s., 2 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
retail stores, obchody
Citation
ISSN
ISBN