Vzdělávání zaměstnanců jako významný faktor konkurenceschopnosti firmy

Title Alternative:Employee Training as an Important Factor of Company#s Competetiveness
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce s názvem Vzdělávání zaměstnanců jako významný faktor konkurenceschopnosti firmy se zabývá analýzou systému vzdělávání ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s. První kapitoly jsou z hlediska teoretického zaměřeny na definici a provázanost pojmů vzdělávání a konkurenceschopnost. Zároveň poskytují základní přehled o významu, procesu, účinnosti a metodách podnikového vzdělávání. Následuje stručné představení firmy se zaměřením na oblast nákupu. Hlavní obsah práce spočívá v popisu stávající situace systému vzdělávání, která současně přibližuje proces řízení dle kompetencí. Nedílnou součástí je i analýza silných a slabých stránek vzdělávání, načež navazuje dotazníkové šetření. Získané výsledky jsou konfrontovány jak s potřebou firmy, tak s požadavky zaměstnanců. Závěrečná část obsahuje doporučení pro zlepšení, a to na základě zjištěných nedostatků v oblasti vzdělávání.
The bachelor thesis titled Employee training as a significant factor in the company's competitiveness conducts the analysis of the training system at the company ŠKODA AUTO, a.s. The first chapters aims to lay out the theoretical definitions and describe the interconnectedness of employee training and competitiveness. They simultaneously provide a basic overview of the importance, processes, effectiveness and methods of employee training. This chapter is followed by a brief presentation of the firm with a further focus on the Purchasing department. The main content of the thesis consists of the description of the current situation of employee training, and it depicts the management process based on competences in greater detail. An inherent part of the thesis is the analysis of the strengths and weaknesses of training, which is subsequently followed by survey. The obtained results are compared both with the needs of the firm and the demands of the employees. The concluding section contains improvement recommendations based on the identified deficiencies in employee training.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN