Evaluace osobní asistence u osob s mentálním postižením

Abstract
Bakalářská práce se zabývá otázkou, jakým způsobem osoby s mentálním postižením, kteří jsou klienty sociální služby podpora samostatného bydlení, vnímají působení a vliv služby na jejich fungování v běžném životě. Cílem bakalářské práce je výše zmíněnou sociální službu evaluovat. Teoretická část práce je rozčleněna na dvě kapitoly. První kapitola se zabývá důležitými pojmy, které se k tématu vztahují. Druhá se zaměřuje na problematiku sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. Třetí kapitola se věnuje výzkumnému šetření. Data potřebná k výzkumu jsem čerpala z dokumentace, která je v rámci sociální služby, ve které byl výzkum prováděn, vedena, konkrétně ze Standardu č. 1. Respondenty se stali klienti a pracovníci služby.
The bachelor thesis deals with the question, how do people with mental disorders, that are clients of social service support of independent living, perceive instrumentality and impact of the service on their daily life. The goal of this thesis is to evaluate the mentioned social service. The theoretical part of this thesis is divided into two chapters. The first chapter deals with important terms, which are related to the topic. The second chapter focuses on the dilemma between the social service and people with mental disorders. The third chapter dedicates itself to the exploratory investigation. Used required dates are from the documentation, which is in the ambit of social service, in which the investigation was effected, conducted, concretely from Norm n.1. Respondents became clients and the workers of the service.
Description
Subject(s)
mentální postižení, podpora samostatného bydlení, práva, deinstitucionalizace, osobní asistence, mental disorder, the support of independent living, laws, deinstitutionalisation, personal assistant
Citation
ISSN
ISBN