Zlepšování komunikace ve vybraném podniku

Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na komunikační toky v reklamačním procesu zvoleného podniku. Jedná se o nadnárodní společnost působící ve strojním průmyslu a jejím produktem jsou proudové plynové motory. Závody v České republice, kterých se tato práce týká tyto produkty repasují a testují. Cílem práce bylo navrhnout nový způsob komunikace neshod mezi oběma závody a jejich odděleními kvality tak, aby se všechny potřebné informace dostaly k pověřeným pracovníkům a managementu. Rešerše se zabývá popisem hlavních témat, kterým se věnuje tato práce, aby představila základní pojmy pro pochopení problému a bylo možné se orientovat v praktické části. Řeší témata nejen komunikace, ale i nástrojů managementu kvality, průmyslu 4.0 a štíhlé výroby. V praktické části se nachází návrh tří různých řešení, které využívají moderní technologie s důrazem na digitalizaci a automatizaci založených na analýze současného stavu.
The bachelor thesis focuses on communication flows in the claims process of a selected company. The company is an international corporation in the engineering industry and its products are gas turbine engines. The facilities in the Czech Republic, to which this thesis relates, overhaul and test these products. The goal of the thesis was to design a new way of communicating discrepancies between these two facilities and their quality departments so that all necessary information reaches authorized employees and management. The literature review describes the main topics addressed in this thesis to introduce basic concepts for understanding the problem and to be able to navigate the practical part. The thesis addresses not only communication but also quality management tools, Industry 4.0, and lean manufacturing. The practical part includes a design of three different solutions that utilize modern technologies with an emphasis on digitalization and automation based on the analysis of the current state.
Description
Subject(s)
Komunikace, komunikační toky, management kvality, ISO 9001, vada, neshoda, neshodný výstup, reklamace, reklamační proces, průmysl 4.0, štíhlá výroba, digitalizace, automatizace, inovace.
Citation
ISSN
ISBN