Právní formy podnikání - ekonomické a právní aspekty

Abstract
Diplomová práce se zabývá charakteristikou právních forem podnikání. V první části jsou popsány jednotlivé formy podnikatelské činnosti, mezi které patří jednotlivé formy živností, obchodní korporace a nadnárodní formy obchodních korporací. V této části jsou uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání včetně ekonomických a právních aspektů. Analytická část práce je věnována průzkumu vývoje jednotlivých typů obchodních korporací. Analýza vývoje jednotlivých typů korporací je provedena v závislosti na různých ekonomických a neekonomických faktorech. Mezi faktory ekonomické patří vývoj HDP, čistý export, které jsou porovnávány v určitém časovém intervalu. Pomocí statistických metod je sledována závislost mezi jednotlivými typy obchodních korporací a ekonomickými faktory.
The diploma thesis deals with the characteristics of legal forms of business. The first part describes the various forms of entrepreneurial activity, including individual forms of trade, business corporations and supranational forms of business corporations. The second part of the diploma thesis is presented the advantages and disadvantages of individual forms of business including economic and legal aspects. The analytical part is devoted to the survey of the development of individual types of business corporations. Analysis of the development of individual types of corporations is carried out depending on various economic and non-economic factors. Economic factors include GDP development, net exports, which are compared over a certain period of time. Using statistical methods, the dependence between individual types of business corporations and economic factors is monitored.
Description
Subject(s)
analýza závislostí, čistý export, hrubý domácí produkt, nadnárodní obchodní korporace, obchodní korporace, rekodifikace zákona, dependency analysis, net export, gross domestic product, multinational business corporation, business corporation, recodification
Citation
ISSN
ISBN