Hospodářská situace Číny po vstupu do Světové obchodní organizace

Title Alternative:China`s Economic situation after its entrance to WTO
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na celkovou charakteristiku současného čínského hospodářství, jeho vývoje a důsledků na celkovou světovou ekonomiku. V první části je stručně nastíněn přechod Číny od striktně socialistického hospodářského systému k systému tržní ekonomiky. V této kapitole jsou také stručně popsány podmínky vstupu Čínské lidové republiky do Světové obchodní organizace v roce 2001. Druhá část práce je zaměřena na podrobný popis současné hospodářské situace v Číně. Třetí kapitola se věnuje dopadům, které má hospodářský vývoj Číny na současnou podobu globální ekonomiky. Na závěr je nastíněn stručný pohled do budoucna této rychle se rozvíjející ekonomiky.
This bachelor work is focused on the overall characteristic of present Chinese economy, its development and consequences on global worldwide economy. In the first part there is a brief outline of China transition from strictly socialist economic system to nowadays market economy. This chapter describes entry conditions for China to join the World Trade Organization in 2001. Second part of this work is focused on detailed description of present economic situation in China. Third chapter is dedicated to actual impact which Chinese economic development has on contemporary global economics. In conclusion there is a view of this fast Chinese developing economy towards the future.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD; rozsah: 54 s.
Subject(s)
bankovní sektor, finanční sektor, globální ekonomika, hospodářský růst, hrubý domácí produkt, inflace, integrace, měnové kurzy, nezaměstnanost, parita kupní síly, trh práce, tržní ekonomika, soukromý sektor, státní sektor, světová obchodní organizace, úroková míra, zahraniční obchod, banking sector, economic growth, exchange rates, financial sector, foreign trade, global economy, gross domestic product, inflation, integration, interest rate, labour market, market economy, private sector, public sector, purchasing power parity, unemployment, world trade organization
Citation
ISSN
ISBN