Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., která se zabývá komplexní dodávkou pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb. V prvních pěti kapitolách jsou představeny a definovány pojmy související s finanční výkoností podniku. Jsou zde také popsány metody a postupy sloužící k samotnému měření výkonnosti firmy. V následujících kapitolách jsou tyto metody aplikovány na vybraný podnik Ještědská stavební společnost spol. s r.o. za sledované období 2017-2021. Pomocí zjištěných výsledků jsou v závěru sepsána opatření, která by měla pomoci ke zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor's thesis is aimed at evaluating the financial performance of Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., which deals with complex supply of land, engineering and water management structures. The first three chapters present and define the concepts of the company's related financial performance. It also describes the methods and procedures used to measure a company's performance. In the following chapters, these methods are applied to selected business Ještědská stavební společnost spol. s r.o. for the monitoring period 2017-2021. With the results found, measures are written in the conclusion to help improve the company's financial situation.
Description
Subject(s)
výkonnost podniku, finanční analýza, finanční ukazatele, bankrotní modely
Citation
ISSN
ISBN