Třecí vlastnosti skaných přízí

Title Alternative:Frictional properties of plied yarns
Abstract
Práce se zabývá hodnocením vlivu počtu jednoduchých přízí v přízi skané a úrovně skacího zákrutového koeficientu na koeficient tření příze o válcovou plochu, reprezentovanou párem kovových a keramických kolíků, a koeficient tření příze o přízi. Rešeršní část práce je věnována základní charakteristice příze se zaměřením na její strukturu a technologii výroby. Dále se věnuje smykovému a vláknovému tření. Největší pozornost je věnována tření textilií. Experimentální část práce zahrnuje predikci výsledků vlivu počtu jednoduchých přízí a zákrutu skané příze. Dále se zabývá několika způsoby metod měření tření přízí o pevný materiál a příze o přízi, poté probíhá komparace predikce a naměřených hodnot. Na závěr je hodnocen vliv možných faktorů na vzniklé odchylky a kolísání třecího koeficientu.
The thesis deals with evaluation of influence of single yarn number in plied yarn and plied yarn twist level on the yarn friction coefficient against a cylindrical surface represented by a pair of metal and ceramic pins, as well as a yarn to yarn friction. The research part is dedicated to a basic characteristics of yarn with focus on its structure and manufacturing technology. It also pursues information about sliding and fibre friction. Most attention si paid to textile friction. The experimental part contains the result prediction of yarn number and twist level influence of plied yarn on yarn frictional properties. It concerns with numerous methods of measurement of yarn to solid material and yarn to yarn friction, then the comparison between prediction and measurement takes place. In conclusion, an influence of numerous factors to possible deviations and fluctuation of friction coefficient is evaluated.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN