Otevřená data ve státní správě

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá otevřenými daty v české veřejné správě. V teoretické části se zaměřuje na to, co otevřená data jsou, jaké jsou formáty a nástroje pro jejich zpracování. V následující části je provedena podrobná analýza situace otevřených dat v ČR a ve světě. Je zde rozebrána situace na jednotlivých úrovních státní správy a jsou uvedeny jednotlivé organizace či projekty zabývající se problematikou otevřených dat. V této kapitole je též poskytnut právní náhled na legislativu související s problematikou otevřených dat. Jedna kapitola je věnována problematice otevřených propojitelných dat. V další kapitole jsou popsány možnosti, potenciál a problémy otevřených dat ve státní správě. V oblastech, kde autor vidí nedostatky, se v závěrečné části snaží navrhnout jejich možná řešení. Autor v této kapitole navrhuje postup pro tvorbu univerzálních datasetů, které umožní efektivně porovnávat jednotlivá data mezi různými úřady či institucemi. Hlavním přínosem a výsledkem práce je pro čtenáře vytvoření uceleného přehledu o problematice otevřených dat ve státní správě.
This diploma thesis deals with open data in Czech state administration. In theoretical part it covers what open data are, which formats and tools are there for their processing. In next part it analyzes current and past state of open data in Czech republic and the world. It also analyzes the situation in the various levels of state administration and are given examples of organizations or projects dealing with open data. This chapter also provide legal insight on the legislation related to the issue of open data. One chapter covers the issue of open linked data. In the next chapter are described possibilities, potential and problems of open data in state administration. In areas where the author sees shorcomings, he tries to suggest it's possible solutions. The author in this chapter suggests steps to creation of universal datasets which alows efficiently compare individual data between different agencies and institutions. The main contribution and goal of this thesis is the creation of integrated summary on the issue of open data in government.
Description
Subject(s)
Otevřená data, otevřená a propojitelná data, veřejná správa, vládní data, katalog otevřených dat, dataset, informace veřejného sektoru, Open data, open linked data, state administration, government data, open data catalog, dataset, public sector information
Citation
ISSN
ISBN