Problematika přesunu husitských vojsk

Abstract
Bakalářská práce podává informace o způsobu cestování husitských vojsk. Práce je rozdělena na devět kapitol. V úvodu rozeberu vojenskou husitskou výpravu do Uher, která se udála na podzim v roce 1431. Následně budu popisovat jednotlivé stránky související s přesunem husitů. Zmíněnými stránkami jsou: počet vojáků účastnících se výprav, zásobování, formace, stav cest, mosty, táboření, jízdní zvířata, počasí a rychlost cestování, kterou husité byli schopni dosáhnout. V bakalářské práci se budu krátce věnovat i klasickému přesunu středověkého vojska.
This thesis gives information about way of movement of hussite troops. The thesis is divided into nine parts. In introduction i will analyze progress of hussite expedition in Hungary, which happens in year 1431. After that I will describe some sites which are conected with movement of hussite army. Mentioned sites are: number of wariors which participated on hussite expeditions, supply of food, formations, road condition, bridges, camping, riding animals, weather and speed of hussite army. In thesis I will be shortly interested in classical way of traveling of medieval army.
Description
Subject(s)
15. století, země Koruny české, husité, historie cestování, středověké vojenství, vozový hradba, středověké komunikace, Uherské království, Jan Čapek ze Sán, Prokop Holý, 15th Century, Lands of the Bohemian Crown, Hussitess, History of traveling, Medieval warfare, War wagon, Medieval roads, Kingdom of Hungary, Jan Čapek ze Sán, Prokop Holý
Citation
ISSN
ISBN