Emigrace - přínos nebo ztráta?

Abstract
Téma emigrace je zpracováváno různými badateli z různých hledisek, ať už jako celek rozdělený do několika emigračních vln, se zaměřením na jednotlivá období, nebo ze specifických odborných hledisek. Práce Hany Sekerové se bude zabývat emigrací (vystěhovalectvím) z více úhlů pohledu: z pohledu jednotlivce, který opustil svou zemi, ať už z osobních, politických nebo ekonomických důvodů, dále také z pohledu hostitelské země a země původní. Bude se zabývat skutečnostmi, které jednotlivce k emigraci vedly, pracovat se statistikou, literaturou a zejména pak s osobními zkušenostmi jednotlivců, kteří emigrovali. Celkově by pak práce měla zhodnotit míru přínosu emigrace pro jednotlivce a pro společnost v kontextu historických událostí.
The topic of emigration has been elaborated on by various researchers from different points of view, either as a whole divided into several emigration waves, with a focus on individual periods, or from specific professional points of view. Hana Sekerova's work concerns emigration looked at from several points of view: the view of the individuals who left their country, whether for personal, political or economic reasons; the views of the host country and the country of origin are also elaborated on. The work deals with the facts that had led individuals to emigrate working with statistics, literature and especially with the personal experiences of individuals who emigrated. As a whole the work evaluates the degree of benefits of emigration for individuals and for society in the context of historical events.
Description
Subject(s)
Československo, vystěhovalectví, emigrace, exil, politická emigrace, Pražské jaro 68, srpen 1968, listopad 1989, sovětský blok, Czechoslovakia, emigration, exile, political emigration, Prague Spring 68, August 1968, November 1989, Soviet bloc
Citation
ISSN
ISBN