Předškolní hudební výchova a její podíl na hudebním rozvoji dítěte

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou hudební výchovy v předškolní výchově, se zřetelem k hudebnímu rozvoji dítěte v mateřské škole. Popsán je význam hudební výchovy v životě dětí, charakterizovány jsou jednotlivé složky hudební výchovy a též pojetí hudební výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Na teoretická východiska je navázáno souborem doporučení hudebních aktivit s dětmi v mateřské škole, které jsou rozděleny dle jednotlivých složek hudební výchovy. V závěru jsou shrnuty hlavní poznatky a vyhodnoceno je též naplnění stanovených úkolů a cílů práce.
The bachelor thesis deals with the issue of music education in preschool education, with regard to the musical development of a child in kindergarten. The importance of musical education in the life of children is described and also the concept of music education in the Framework Educational Programme for Pre-school Education is characterized.. The theoretical background is followed by a set of recommendations of musical activities with children in kindergarten, which are divided according to components of music education. The conclusion summarizes the main findings and evaluates the fulfillment of the tasks and objectives of the work.
Description
Subject(s)
dítě, hudba, hudební výchova, mateřská škola, pohyb, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, učitelka, child, Framework Educational Programme for Pre-school Education, kindergarten, motion, music, musical education, teacher
Citation
ISSN
ISBN