Digitalizace systému řízení výroby

Abstract
Cílem této diplomové práce zabývající se digitalizací systému výroby je vytvořit úvod do problematiky rychle vyvíjejícího se průmyslu a s ním úzce spjatou digitalizací. První část s teoretickou povahou se nejprve zabývá představením vývoje průmyslu, který vede až k Průmyslu 4.0. Společně s vývojem jsou uvedeny i jednotlivé technologie a filozofie spjaté s budoucností průmyslu. Dále je teoretická část věnována analýze současného trhu s řešeními využitelnými ve výrobním procesu a je zakončena provedenou komparativní analýzou. Druhá část je prakticky založená se zaměřením na analýzu stavu digitalizace ve vybraném podniku. Zde je možné nalézt popis firmy s jejími implementovanými systémy, vlastněnými technologiemi a diagramy prováděných procesů. Na základě výsledků analýzy jsou identifikována slabá místa. Výstupem práce jsou praktické návrhy, které vycházejí právě ze zjištěných slabých míst. Zbývající slabá místa jsou pokryta souborem obecných doporučení pro firmu. Veškerá doporučení by měla vést ke zvýšení současné úrovně digitalizace v daném podniku.
The aim of this diploma thesis dealing with the digitalization of the production system is to create an introduction to the issues of the rapidly evolving industry and the closely related digitalization. The first part, theoretical in nature, first deals with the introduction of the evolution of the industry leading up to Industry 4.0. Along with the evolution are introduced various technologies and philosophies associated with the future of industry. The theoretical part is then devoted to the analysis of the current market of solutions applicable in the production process and is concluded with a comparative analysis. The second part is practically based, focusing on the analysis of the state of digitalization in selected company. Here it is possible to find a description of the company with its implemented systems, owned technologies, and diagrams of the implemented processes. Based on the results of the analysis, weak points are identified. The output of the thesis are practical suggestions, which are based on the identified weak points. The remaining weaknesses are covered by a set of general recommendations. All suggestions and recommendations should lead to an increase in the current level of digitalization in the company and therefore to better efficiency.
Description
Subject(s)
Digitalizace, Průmysl 4.0, systém, výrobní proces, Informační systémy, ERP, řízení výroby
Citation
ISSN
ISBN