Hodnocení chlupatosti tkanin

Title Alternative:Classification of "fabrics hairiness"
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Vlastnosti povrchu patří mezi charakteristiky, pomocí kterých se hodnotí kvalita plošných textilií. Cílem této diplomové práce je: Prostudovat stávající stav poznání z hlediska hodnocení chlupatosti tkanin a navrhnout metodiku hodnocení této vlastnosti. Dále provést dílčí hodnocení chlupatosti tkanin u vybraných tkanin s cílem ověřit navrženou metodiku. Teoreticko-rešeršní část se zabývá popisem dostupných metod pro hodnocení chlupatosti plošných textilií a definováním základních vlastností přízí a tkanin, které mají podstatný vliv na chlupatost plošných textilií. V experimentu je posuzována chlupatost tkanin v různých stádiích úprav. Tento experiment byl realizován pomocí obrazové analýzy NIS Elements a systému RCM.
The properties of surface belong among the features whereby the quality of surface textiles is evaluated. The aims of this diploma thesis are to study the current state of knowledge in the field of fabrics hairiness and also to suggest an assessment methodology of this property. Moreover, in this thesis a component assessment of hairiness of selected textiles will be; performed with the aim of the verification of the suggested methodology. Theoretical part of the thesis deals both with the description of available methods of hairiness assessment of surface textiles and with definition of basic properties of yarns and fabrics which have significant influence on the hairiness of surface textiles. Experimental section of the thesis evaluates the fabrics hairiness in various stages of adjustment. This experiment was carried out by means of pictorial analysis NIS Elements and RCM system.
Description
katedra: KTM; přílohy: 1 DVD ROM; rozsah: 44 s., 15 s. obr. příloh
Subject(s)
rcm systém, chlupatost, tkanina, tkaní, úpravy, rcm system, hairiness, fabric, weaving, adjustment
Citation
ISSN
ISBN