Nanovlákenný implantát pro léčbu glaukomového onemocnění

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a analýzu nanovlákenného implantátu pro použití v oblasti léčby glaukomového onemocnění. V teoretické části je popsáno glaukomové onemocnění a metodika léčby pomocí invazivních i neinvazivních léčebných metod. Druhá kapitola je zaměřena na současně používané glaukomové implantáty. V další části jsou popsány již celosvětově prováděné testy průtoků kapaliny skrz drenážní systémy. Následující kapitola se zabývá hydrodynamickými jevy. Teoretická část je zakončena popisem využitých chemikálií. Praktická část navazuje na již provedené experimenty v rámci autorovi bakalářské práci, konkrétně na výrobu drenážních implantátů z PVDF a jeho kombinace s PEO a Následné charakteristiky jeho hydrodynamických vlastností. V práci je dále popsána metodika výběru vstupních polymerů, technologie výroby implantátů. Dále jsou vzorky testovány z hlediska morfologie vlákenné vrstvy, materiálového složení a hydrodynamickou analýzu vyrobených vzorků. Poslední část je zaměřená na výrobu vlákenného kompozitu z PVDF/PEO a PVDF pro získání výhodných vlastností pro danou problematiku.
This thesis is focused on optimization and analysis of nanofiber implant for use in the treatment of glaucoma disease. The theoretical part describes the glaucoma disease and the methodology of treatment by using invasive and non-invasive treatment methods. The second chapter is focused on currently used glaucoma implants. In the next section, there are worldwide tests of fluid flow through drainage systems. The following chapter deals with hydrodynamic phenomena. The theoretical part is finished with description of used chemicals. The practical part builds on the already performed experiments in the author's bachelor thesis, specifically on the production of drainage implants from PVDF and its combination with PEO and subsequent characteristics of its hydrodynamic properties. Further, the methodology of selection of input polymers, technology of implants production is described. In addition, the samples are tested for fiber layer morphology, material composition, and hydrodynamic analysis of produced samples. The last part is focused on the production of PVDF / PEO and PVDF fiber composites for advantageous properties.
Description
Subject(s)
glaukom, polyvinylidenfluorid, polyetylenoxid, nitrooční tlak, drenážní implantát, elektrostatické zvlákňování, glaucoma, polyvinylidene fluoride, polyethylene oxide, intraocular pressure, drainage implant, electrospinning
Citation
ISSN
ISBN