Hodnocení vybraných oblastí finančního účetnictví v ČR - účetní a daňový pohled

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na dlouhodobý majetek společnosti SpofaDental a.s. a jeho odpisy. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. První část se zabývá charakteristikou finančního účetnictví z účetního i daňového pohledu, zejména je zde řešena regulace účetnictví a výpočet základu daně z příjmů u fyzických a právnických osob. Hlavní pozornost je zaměřena na vymezení dlouhodobého majetku. Praktická část této práce se zabývá především výpočtem různých druhů odpisů u vybraného majetku této společnosti a následným výpočtem odložené daně. Hlavním cílem diplomové práce je najít optimální kombinaci účetních a daňových odpisů, která bude minimalizovat odloženou daň společnosti.
The diploma thesis is focused on the fixed assets of SpofaDental a.s. and their depreciation. This thesis is divided into two parts: the theoretical and practical one. The first part deals with the characteristics of financial accounting from the accounting and tax point of view, especially the regulation of accounting and calculation of the income tax base for individuals and corporations. The main focus is on the definition of fixed assets. The practical part of this thesis deals mainly with the calculation of various types of depreciation for selected assets of this company and the subsequent calculation of the deferred tax. The main goal of the diploma thesis is to find the optimum combination of accounting and tax depreciation, which will minimize the dererred tax of this company.
Description
Subject(s)
Daňové odpisy, dlouhodobý majetek, odložená daň, účetní odpisy, Accounting depreciation, deferred tax, fixed assets, tax depreciation
Citation
ISSN
ISBN