Řízení zásob ve vybraném podniku

Abstract
Diplomová práce Řízení zásob ve vybraném podniku se zabývá řízením zásob ve vybraném podniku. Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy současného stavu odhalit nedostatky v oblasti řízení zásob ve výrobním závodu a navrhnout opatření potenciálně vedoucí ke zkvalitnění současného řízení zásob. Teoretická část práce je zaměřena na oblast logistiky a řízení zásob. Představeny jsou vybrané analytické nástroje, systémy řízení zásob a strategie řízení zásob. V případové studii diplomové práce jsou vybrané analytické nástroje aplikovány na zásoby ve společnosti Benteler Automotive Rumburk s.r.o. Na položky vstupního materiálu určené ABC analýzou jako nejdůležitější jsou použity další analytické nástroje, kterými jsou například analýza XYZ nebo analýza bezpohybových zásob. Výsledky jsou v páté kapitole použity pro návrhy řešení vedoucí ke zlepšení současných postupů.
The diploma thesis Inventory management in a selected company deals with inventory management in a selected company. The aim of this thesis is to reveal the shortcomings of inventory management in a manufacturing plant by analysing the current situation and to propose measures potentially leading to the improvement of the current inventory management. The theoretical part of the thesis focuses on the area of logistics and inventory management. Selected analytical tools, inventory management systems and inventory management strategies are presented. In the case study of the thesis, the selected analytical tools are applied to the inventory at Benteler Automotive Rumburk s.r.o. Other analytical tools, which are for example XYZ analysis or motionless inventory analysis, are applied to the input material items identified by ABC analysis as the most important. The results are used in Chapter 5 to propose solutions leading to improvements in current procedures.
Description
Subject(s)
Logistika, zásoby, řízení zásob, pojistná zásoba, ABC analýza, analýza XYZ, Logistics, inventory, inventory management, safety stock, ABC analysis, XYZ analysis
Citation
ISSN
ISBN