Minimalizace deformace výrobků z plechu při řezání laserem

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá technologií tepelného dělení materiálu laserem.Cílem diplomové práce je minimalizace deformace plechových dílů s využitím novétechnologie dělení. V rámci řešení diplomové práce byl tento nový technologickýproces dělení laserem navržen a prakticky ověřen z pozice technologa ve společnosti TRUMPF. Tento technologický postup dělení může výrazně snížit deformace součástí, a tím dosáhnout požadované rozměrové přesnosti při výrobě.Navrhovaný technologický postup má však obecnou aplikovatelnost a může býtpoužit i v jiných výrobních společnostech. Pro experimentální ověření navrhovaného postupu byl vybrán typický zástupce nejproblematičtější skupiny vyráběných dílů, který svým charakterem připomíná ocelovou pásovinu.
This diploma thesis deals with the technology of thermal separation of materialby means of laser. The aim of the thesis is minimizing the deformation of sheet metal parts with the use of a new separation technology. In the framework of the diploma thesis, this new technological process of laser cutting was designed and practically verified during the author's employment at the company TRUMPF. This solution can significantly reduce the deformation of the part and thus achieve the required dimensional quality in the production of TRUMPF parts. However, the proposed technological approach has general applicability and can be used in other manufacturing companies as well. For the experimental verification of the proposed procedure, a typical representative of the most problematic group of manufactured parts, which in their character resembles sheet metal, was selected.
Description
Subject(s)
Dělení materiálu, laser, CO2 laser, teplo, rozložení tepla, válcování plechu, napětí, průhyb, torze, Cutting, laser, CO2 laser, heat, distribution of heat, sheet rolling, tension, bending, torsion
Citation
ISSN
ISBN
Collections