Simulační výuka zajištění dýchacích cest v kompetencích zdravotnických záchranářů

Abstract
Simulační výuka se stává podstatnou součástí vzdělávání zdravotnických záchranářů a jedna z oblastí, kde se tato výuka uplatní je praktický nácvik zajištění dýchacích cest na základě teoretických znalostí. Simulační výuka je efektivní a bezpečnou metodou vzdělávání studentů nelékařských zdravotnických oborů, kteří se připravují na výkon svého budoucího povolání. Teoretická část práce obsahuje popis simulační výuky včetně popisu simulačního postupu, dále také popis jednotlivých metod a technik, kterými lze zajistit dýchací cesty. Výzkumná část je zaměřena na znalosti studentů studijního oboru zdravotnický záchranář při zajištění dýchacích cest laryngeálním tubusem v kontextu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Znalosti byly ověřovány pomocí strukturovaného pozorování. Výstupem práce je připravený scénář simulační výuky a článek připravený k publikaci.
Simulation training is becoming an Essentials aspekt of paramedic education and one of the areas where this part of the education can be applied is airway managment training based on theoretical knowledge. Simulation training is an effective and safe educational method for non-medical health students preparing for their future professions. The theoretical part of this thesis contains a description of simulation training including the simulation procedure, as well as a description of the different methods and techniques that can be used to secure the airways. The research section focuses on the knowledge of student of paramedics in the area of securing the airways by a laryngeal tube in the kontext of the latest scientific findings. The knowledge was assessed by structures observation. The output oh this thesis is a prepared simulation training scenario and an article ready for publishing.
Description
Subject(s)
laryngeální tubus, přednemocniční neodkladná péče, simulační výuka, zajištění dýchacích cest, zdravotnický záchranář, airway managment, laryngeal tube, paramedic, pre-hospital emergency care, simulation training, laryngeal tube
Citation
ISSN
ISBN