Proměna autority učitele spojená se společenskou situací před a po roce 1990

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na proměnu autority učitele na druhém stupni základní školy od doby před revolucí až podnes. Nejprve jsou v ní popsány rozdíly mezi filosofickým úhlem pohledu, který je zastoupen dílem Hany Arendtové, a pedagogickým úhlem pohledu na krizi autority učitele, který je zastoupen několika autory. Následně je nastíněn historický vývoj školství. Od přelomu 40. a 50. let 20. století dodnes se v celé společnosti změnil hodnotový rámec. Práce zjišťuje, jaký vliv měly tyto historické události na autoritu učitele. V poslední části práce jsou uvedeny výsledky ankety, ve které dostaly pedagožky ze základní školy možnost se k této problematice vyjádřit.
Bachelor thesis is aimed at a shift in second-degree elementary school teacher's authority from the era prior to revolution until today. First, it describes the differences between the philosophical point of view, which is backed by work of Hannah Arendt, and pedagogical point of view on the crisis of teacher's authority, backed by several other authors. Furthermore, it illustrates the historical evolution of the school system. Since the verge of the 1940s and 1950s, the value framework of the entire society has changed. This work elaborates on the influence of historical events on teacher's authority. Last part of the work lists the results of a survey, in which elementary school teachers were given the opportunity to add their opinion on this problem.
Description
Subject(s)
autorita, učitel, žák, rodiče, Arendtová, krize autority, liberální výchova, veřejná sféra, škola, socialismus, demokracie, authority, teacher, student, parents, Arendt, authority crisis, liberal upbringing, public sector, school, socialism, democracy
Citation
ISSN
ISBN