Místní krajina ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy na příkladu Frýdlantska

Title Alternative:Local landscape in teaching of geography at the second grade of primary school in case study of Frýdlantsko
Abstract
Diplomová práce se zabývá aplikací místní krajiny do výuky zeměpisu na druhém stupni základní školy na příkladu Frýdlantska. Teoretická část popisuje problematiku krajiny, místa, místní krajiny, terénní výuky, projektové výuky a také tvorby pracovních listů a metodické příručky. Dále teoretická část zkoumá zařazení místní krajiny do kurikulárních dokumentů České republiky tedy do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, do standardů základního vzdělávání ze zeměpisu a do školního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ Hejnice. Praktická část nabízí návrh výukových materiálů v podobě pracovních listů pro žáky a metodických pokynů pro učitele. Jedná se celkem o šest návrhů pracovních listů na různá témata z fyzické geografie. Návrhy byly částečně ověřeny a zhodnoceny v závěru práce. V přílohách práce lze najít vzorová řešení všech navrhovaných pracovních listů.
This diploma thesis deals with the application local landscape in teaching of geography at lower secondary school on example of Frýdlantsko. The theoretical part describes the problems of landscape, place, local landscape, field teaching, project teaching and also making the worksheets and methodological manual. Next to the thesis focuses inclusion of the local landscape in the curricular documents of the Czech Republic specifically in framework educational programmes, standards educational programmes of geography and in school educational programmes ZŠ a MŠ Hejnice. The practical part involves a proposal of learning materials in form of worksheets for pupils and methodical instructions for teachers. The thesis includes six worksheets with different topics from physical geography. The worksheets have been partly verified and the results were evaluated. Example solution of worksheets are in annexes.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN