Trávení volného času žáků čtvrtého ročníku střední školy

Abstract
Trávení volného času žáků čtvrtého ročníku vybrané střední školy, je název bakalářské práce, jejímž cílem bylo zjistit, jak žáci čtvrtého ročníku vybrané střední školy tráví svůj volný čas a kolik volného času ve skutečnosti mají. Kým se nechali ke způsobu trávení volného času inspiroval, kdo jim v trávení volného času podle jejich představ brání a zda se uchylují k užívání některých návykových látek. Toto šetření se opíralo o teoretická východiska na základě tělesného, kognitivního a emočního vývoje v období adolescence a o průběh socializace adolescentů. Jako metoda pro zjišťování těchto skutečností byl v této práci použit dotazník, který byl předán k vyplnění žákům čtvrtého ročníku na vybrané střední škole. Výsledné odpovědi byly následně vyhodnocovány, porovnávány a analyzovány na základě vzájemných korelací.
How spend free time students of 4th class at high school, is the title of the bachelor thesis, whose aim was to find out, as pupils of the fourth year of selected high school spend their free time and how much free time they actually have. While they were inspired to spend their free time, who prevents them from spending their free time according to their ideas and whether they resort to the use of certain addictive substances. This survey was based on theoretical background based on physical, cognitive and emotional development in adolescence and the course of socialization of adolescents. A questionnaire was used as a method for determining these facts, who was given to the fourth grade pupils at the selected high school. The resulting responses were subsequently evaluated, compared, and analyzed by correlation.
Description
Subject(s)
volný čas, žák, adolescent, střední škola, dotazník, leisure time, free time, pupil, adolescent, high school, questionnaire
Citation
ISSN
ISBN