Současný pohled na stravovací návyky dětí staršího školního věku

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na stravovací návyky dětí na druhém stupni základních škol. Cílem je zjistit, jaké stravovací návyky děti v této věkové skupině mají,jak často konzumují různé potraviny a jaká je návštěvnost školní jídelny. V rámci praktické části je proveden výzkum mezi dětmi. Metodou dotazníkového šetření jsou sbírána data o stravovacích návycích, oblíbených jídlech, frekvenci konzumace různých potravin a dalších relevantních informacích. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a dobrovolně. V závěru práce jsou prezentovány a analyzovány výsledky získané z dotazníkového šetření.
This bachelor's thesis focuses on the eating habits of children in the second grade of primary schools. The aim is to find out what eating habits children in this age group have, how often they consume different foods and what the attendance of the school canteen is. As part of the practical part, research is conducted among children. Data on eating habits, favorite foods, frequency of consumption of various foods and other relevant information are collected using the questionnaire survey method. Questionnaires are filled out anonymously and voluntarily. At the end of the work, the results obtained from the questionnaire survey are presented and analyzed.
Description
Subject(s)
Výživa, děti, základní škola, stravovací návyky, strava, jídelníček, svačiny, pitný režim, živiny, vitamíny
Citation
ISSN
ISBN