Aplikace nanovlákenné membrány do vrstev stavební konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce se zabývá využitím nanovlákenné membrány ve stavebních konstrukcích z hlediska pojistné hydroizolace. Použité metodiky hodnotily mimo membrány z nanovláken také standardní materiály užívané ve stavitelství a běžně dostupné technické textilie. Tyto materiály byly zařazeny z důvodu kvalitativního porovnání oproti hodnocené membráně. Pomocí měření na přístroji PERMETEST byl zjištěn statisticky významný vliv materiálu na výparný odpor a stanovena závislost na ekvivalentní difuzní tloušťce. Následně byl proveden experiment sledování paropropustnosti vlastní metodikou. Zkouška demonstrovala chování materiálu při různých tlakových a teplotních vlivech v testovaných prostředích. Při pozorování vykázala membrána statisticky významně nejvyšší hodnoty paropropustnosti, nejrychlejší pozorovaný průnik vodních par a nulovou kondenzaci na povrchu textilie. Stanovila se závislost na ekvivalentní difuzní tloušťce a navzájem se potvrdila predikce fyzikálních hodnot difuzního odporu pro stavební materiály. Posledním krokem byla softwarová simulace vlivu nanovlákenné membrány a standardního materiálu na kondenzaci v konstrukci a možnosti ohrožení životnosti dřevěných prvků. Výsledkem bylo u membrány vyloučení kondenzace včetně ohrožení dřevěných prvků a optimalizace vrstev stavební konstrukce vedoucí ke snížení nákladů bez předčasné degradace vlivem vlhkosti.
The thesis deals with the use of nanofibrous membrane in building structures in terms of premiums hydroisolation. The used methodology also evaluates the standard materials in the building materials and technical textiles commonly available. These materials were listed for the reason of qualitative comparison against the rated membrane. It was all measured by the instrument PERMETEST and the statistically significant influence of the material on the evaporation resistance was determined and the dependence on the equivalent of diffuse thickness was established. Subsequently, an experiment of vapor permeability was performed using its own methodology. The test demonstrated the behavior of the material at various pressure and temperature influences in test environments. During the observation, the membrane showed statistically significant values vapor permeability, fastest observed penetration of water vapor and zero condensation on the surface of the textile. Dependence on equivalent diffusion thickness was determined and the prediction of physical values of diffusion resistance for building materials was confirmed. The last step was the software simulation of the influence of nanofibrous membrane and standard material on condensation in the structure and the possibility of endangering the life of wooden elements. The result was the exclusion of condensation including the threat of wooden elements on the membrane and the optimization of layers of building construction leading to a reduction of cost and risk of premature degradation due to moisture.
Description
Subject(s)
Nanovlákenná membrána, stavitelství, pojistné hydroizolace, vlhkost, paropropustnost, ekvivalentní difuzní tloušťka, Nanofibrous membrane, construction, waterproofing, moisture, vapor permeability, equivalent diffusion thickness
Citation
ISSN
ISBN