Business Intelligence Tools for Supporting Modern Corporations

Abstract
Tato práce se zabývá významem businessové inteligence v moderních podnicích. Nejprve budou popsány konkrétní technologie a nástroje patřící do businessové inteligence. Prezentován bude i jejich význam pro celkovou image a jeho pomoc pro lepší komunikaci mezi jednotlivými odděleními společnosti. Pro vyhodnocení bude vytvořena anketa, která bude zaměřena na lidi, kteří mají něco společného s moderními podniky a bude jim položena otázka, jak dalece rozumí nástrojům businessové inteligence a jejich významu pro moderní podniky samotné. Na základě tohoto průzkumu lze zjistit mezeru ve znalostech v moderních podnicích a do jaké míry ovlivňuje firmy a jejich funkčnost. Na konec budou na základě analýzy průzkumu předloženy možná řešení, silné a slabé stránky.
The present thesis deals with the importance of business intelligence in modern enterprises. At first specific technologies and tools in Business Intelligence will be described. Presented will also be their importance for the overall image and its help for better communication among each department of the company. For the evaluation, a survey will be created which will be aimed at people who have something in common with modern enterprises and they will be asked how far they understand Business Intelligence tools and their importance for the modern enterprises themselves. Based on this survey might be found a gap of knowledge in modern enterprises and how far it affects the enterprises and their functionality. Possible solutions, strengths and limitations based on the analysis of the survey will come up in the end.
Description
Subject(s)
businessová inteligence, databáze, data mining, datový sklad, moderní podniky, business intelligence, databases, data mining, data warehouse, modern enterprises
Citation
ISSN
ISBN