Masarykovo pojetí člověka a krize společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá pojetím člověka a krizí společnosti v tvorbě T. G.Masaryka. Cílem práce je představit Masaryka jako filosofa, který se snažil zachytitsociální a kulturní změnu moderního člověka. V první části práce se seznámíme s vlivy,které působí na člověka, a z těchto poznatků navážeme na náboženskou problematiku.Náboženství bude představeno jako morální opora společnosti. Následující kapitola jevěnována ideovým systémům a varování před jejich praktickým uplatněním.U posledního oddílu se seznámíme s Masarykovou ideou národního státu.
The thesis deals with a conception of a person and crisis of a society in work ofT. G. M. The aim is to present Masaryk as a philosopher who tried to catch a social andcultural change of a modern person. In the first part we can find effetcs which influencea person and it continues with religious issues. The religion is presented as a moralsupport of a society. The next part concerns with ideological systems and the warningagainst its practical use. In the last part there is TGM? s ideology of a national state.
Description
Subject(s)
Sebevražda, bezbožnost, vzdělanost, ideologie, národ, národnost, humanita, Suicide, impiety, education, ideology, nation, nationality, humanity
Citation
ISSN
ISBN