Význam volnočasových aktivit pro rozvoj sociálních dovedností žáků a studentů s autismem

Abstract
Diplomová práce se zabývá žáky a studenty s poruchami autistického spektra (PAS)a vlivem volnočasových aktivit na rozvoj jejich sociálních dovedností. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je věnována shrnutí odborných poznatků o poruchách autistického spektra, volném čase, sociálních dovednostech a rodinách lidí s poruchami autistického spektra. Praktická část práce navazuje na teoretickou část výzkumem kvalitativní povahy, jehož hlavní výzkumnou metodou je polostrukturovaný rozhovor. Dále jsou zde využity kazuistiky a metoda pozorování k ucelení informací o zkoumaném tématu. Cílem práce je zjistit, zda a jakým způsobem se rozvíjejí sociální dovedností žáků a studentů s poruchami autistického spektra v rámci jejich volnočasových aktivit.
This master thesis is focused on pupils and students with autism spectrum disorders (ASD) and influence of leisure time activities on the development of their social skills. The thesis consists of theoretical and practical part. In the theoretical part, the facts on ASD, leisure time, social skills and families of people with ASD are summarized. The practical part consists of qualitative research which is based on half-structured interviews. In addition, case studies and observation methods are used to introduce the subject. The aim of the thesis is to find out whether and how the social skills of pupils and students with ASD are being developed and improved within their leisure timeactivities.
Description
Subject(s)
žák, student, poruchy autistického spektra, autismus, volný čas, sociální dovednosti, pupil, student, autism spectrum disorders, autism, leisure time, social skills
Citation
ISSN
ISBN