Blogerky versus komentátorky

Abstract
Bakalářská práce s názvem Blogerky versus komentátorky je zaměřena na porovnání jazykových prostředků užívaných pro psaní publicistického komentáře a pro psaní blogového článku. V práci budu zkoumat, zda jsou tyto prostředky vhodné a jakou by měly mít funkci, přičemž na ně budu nahlížet z hlediska lexikálního, syntaktického a morfologického. Teoretická část je zaměřena na výklad pojmů, které bakalářská práce obsahuje. Analytická část je zaměřena na analýzu jazykových prostředků a následné zhodnocení, zda se blog a komentář podobají či nikoliv.
Bachelor thesis called Bloggers versus commentators is focused on a comparison of language means used for writing journalistic comments and blog articles. In this thesis I am going to analyze whether these means are appropriate and what sort of function they have to fulfill. These means will be examined from the lexical, syntactic and morphological point of view. The theoretical part deals with interpretation of terms which the thesis contains. The analytical part contains analyzing language means and the following evaluation whether a blog and comment are the same or not.
Description
Subject(s)
publicistický styl, nová média, žurnalistika, politický komentář, blog, komentátor, bloger, journalistic style, new media, journalism, political commentary, blog, commentator, blogger
Citation
ISSN
ISBN