Technická příprava zakázkové výroby

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je porovnání tří různých výrob - konfekční, zakázkové a speciální zakázkové. Bakalářská práce je rozdělena na rešeršní a experimentální část. První kapitoly rešeršní části se zabývají možnostmi výroby a vysvětlením speciální zakázkové výroby kostýmů. Další kapitoly jsou věnovány podrobnému rozebrání dokumentace v konfekční technické přípravě výroby a ve speciální zakázkové výrobě kostýmů. Taktéž je vysvětleno technické řešení organizace zakázkové výroby. V posledních kapitolách rešeršní části je uvedeno, jaké speciální materiály je možné použít při zpracování speciální výroby kostýmů a zda je možná větší flexibilita v zakázkové výrobě. Kapitoly experimentální části demonstrují rozdíly v technické přípravě konfekční a zakázkové výroby na příkladu dámského letního overalu, popisují okruh zákazníků zakázkové výroby pomocí dotazníku a srovnávají silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých výrob pomocí SWOT analýzy. V závěru jsou shrnuty poznatky z celé práce a je vysvětleno, proč a za jakým účelem tato práce vznikla.
The subject of my thesis is comparison of three different types of textile production - mass production (results of this production are off-the-rack clothes), bespoke tailoring and special type of tailoring. The bachelor thesis is divided in theoretical and experimental part. First chapters of the theoretical part show possibilities of textile production and explain tailoring of theatre costumes. The next chapters deal with documentation specification in the product engineering of mass clothing production and tailoring of theatre costumes. The technical design of the logistics of bespoke tailoring is also explained. The last chapters of the theoretical part show what special materials can be used in the processing of special costume production and whether more flexibility is possible in bespoke tailoring. The chapters of the experimental part demonstrate differences between the product engineering of mass clothing production and bespoke tailoring on the example of a women´s summer jumpsuit, describe the group of customers of bespoke tailoring using a questionnaire and compare the strengths, weaknesses, opportunities and threats of each production using a SWOT analysis. The conclusion summarises information from the whole thesis and explains why and for what purpose this thesis has been written.
Description
Subject(s)
Technická příprava výroby, technická dokumentace, konfekce, šití na míru, měřenka, zakázkové šití, made to measure, made to order, bespoke, divadelní kostým, kostýmní návrh, dotazník o zájmu o šití na míru/na zakázku
Citation
ISSN
ISBN