VLIV KLIMATICKÉHO STÁRNUTÍ NA VLASTNOSTI PP VÝSTŘIKŮ S PODÍLEM RECYKLÁTU

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu klimatického stárnutí na vlastnosti PP výstřiků s obsahem recyklátu. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje základní charakteristiku technologie vstřikování plastů, vlastnosti a využití polypropylenu, klimatické stárnutí plastů, vlivy prostředí na klimatické stárnutí plastů a základní rozdělení plastového odpadu. V experimentální části byl porovnáván rozdíl mezi vlastnostmi materiálu, který obsahoval recyklát vystavený simulovanému exteriérovému klimatu (první případ) a simulovanému interiérovému klimatu automobilu (druhý případ). Pro zjištění vlivu rozdílného klimatu na vlastnosti materiálu byly na zkušebních vzorcích provedeny zkoušky reologických, mechanických a termických vlastností.
This thesis examines the influence of climatic aging on the properties of PP parts produced by injection molding with content of recycled material. The thesis is divided into two parts, theoretical and experimental. The theoretical part describes injection molding technology, properties and utilization of polypropylene, climatic aging of plastics, environmental influences on climatic aging of plastics and distribution of plastic waste. The experimental part is focused on the difference between the properties of the material that contain the recycled material exposed to the simulated exterior climate (first case) and the simulated interior climate of the car (second case) and the comparison of them by investigation of rheological, mechanical and thermal properties of the tested samples.
Description
Subject(s)
vstřikování, polypropylen, stárnutí plastů, DSC, MFI, zkoušky mechanických vlastností, injection molding, polypropylene, ageing of plastics, DSC, MFI, testing of mechanical properties
Citation
ISSN
ISBN
Collections