Personální marketing vybraného podniku

Abstract
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy interního personálního marketingu v rámci působení v konkrétním vybraném podniku a také provedení konečného zhodnocení a předložení návrhů. Celkový průzkum v této práci je založen na zkoumání spokojenosti zaměstnanců. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část této práce je dále rozdělena na dvě kapitol. V první z nich jsou znázorněna teoretická východiska personálního marketingu, jeho charakteristika, cíle, faktory, které ho ovlivňují a marketingový mix v personálním marketingu. Ve druhé ze zmíněných kapitol je popsán externí a interní personální marketing. Praktická část se pak zabývá charakteristikou konkrétního podniku, ve kterém byla zkoumána spokojenost zaměstnanců pomocí dotazníkového šetření a interpretací získaných dat. Na konci bakalářské práce se nachází návrhy na zlepšení stávající situace.
The aim of this bachelor thesis is to perform analysis of internal personnel marketing within the operation in a specific selected company and to make a final evaluation and submission of proposals. The overall survey in this thesis is based on examining employee satisfaction. The bachelor thesis is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part of this thesis is further divided into two chapters. The first of them shows the theoretical basis of personnel marketing, its characteristics, goals, factors that affect it and the marketing mix in personnel marketing. The second of the mentioned chapters describes external and internal personnel marketing. The practical part then deals with the characteristics of a particular company, in which employee satisfaction was examined using a questionnaire survey and interpretation of the data obtained. At the end of the bachelor thesis there are suggestions for improving the current situation.
Description
Subject(s)
Personální marketing, interní a externí personální marketing, marketingový mix v personálním marketingu, Personnel marketing, internal and external personnel marketing, marketing mix in personnel marketing
Citation
ISSN
ISBN