Zapomenutí autoři Podkrkonoší (J. N. Lhota, J. N. Vřesnický)

Abstract
V této bakalářské práci jsou popsané životy a díla dvou zapomenutých autorů z Podkrkonoší. Jan Nepomuk Lhota a Jan Nálevka Vřesnický nepatří mezi známé autory 19. století, ale i tak svou činností přispěli hlavně do regionální literatury. Dobrý vztah k rodnému Podkrkonoší není patrný pouze z jejich děl Miletín nad Bystřicí od Lhoty nebo Cestou lopotnou od Vřesnického, ale i z příspěvků do časopisů, ve kterých Lhota popisoval zvyky a tradice typické pro oblast Podkrkonoší a Vřesnický ve svých příspěvcích kladl důraz hlavně na vlasteneckou výchovu dětí a oblast Pojizeří, kde strávil mnoho let. Součástí práce je i literárně historický kontext obou autorů. U Lhoty 30. - 40. léta 19. století a u Vřesnického 80. léta 19. století, během kterých publikovali nejvíce textů.
This bachelor thesis describes lives and works of two forgotten authors from Podkrkonoší. Jan Nepomuk Lhota and Jan Nálevka Vřesnický are not among the famous authors of the 19th century, but they contributed mainly to regional literature. Their good relationship with their native Podkrkonoší can be seen not only form their works Miletín nad Bystřicí by Lhota or Cestou lopotnou by Vřesnický, but also from their contributions to magazines in which Lhota described the customs and traditions typical of the region of Podkrkonoší and Vřesnický in his contributions he emphasized mainly the patriotic education of children and the region of Pojizeří. Part of the work is the literary-historical context of both authors. Lhota published the most text at 30th - 40th years of 19th century and Vřesnický published the most text at 80th years od 19th century.
Description
Subject(s)
Jan Nálevka Vřesnický, Jan Nepomuk Lhota, Květoslav Bystřický, literatura 19. století, literatura pro děti a mládež, Podkrkonoší, Jan Nálevka Vřesnický, Jan Nepomuk Lhota, Květoslav Bystřický, literature of 19th century, literature for children and young adults, Podkrkonoší
Citation
ISSN
ISBN