Řídicí systém závlahového zařízení

Abstract
Práce se zabývá závlahovými systémy a správným zavlažováním. Rozebírá několik možností různých firem pro závlahu malého sportoviště - tenisového kurtu. Porovnává komponenty výrobců, ze kterých se závlahové systémy skládají. Stanovuje nezbytné vlastnosti kontrolní jednotky pro takovéto systémy. Navrhuje vlastní systém, pro který srovnává několik mikrokontrolerů a mikropočítačů. Práce se také zabývá moduly externího času a komunikací s řídícím čipem. Navrhuje zapojení dalších příslušenství pro vlastní řídící jednotku, při snaze o co nejmenší spotřebu energie zařízení. Popisuje způsob programování zařízení, stejně tak tvorbu a princip samotného programu. Diskutuje nad možnostmi rozšíření systémů o další akční členy a senzory. Vlastní navrženou jednotku pak srovnává s komerčními řešeními a rozebírá možnosti využití vlastního navrženého závlahového systému.
The thesis deals with irrigation systems and proper irrigation. It discusses several posibilities from different companies for irrigating a small sports field - a tennis court. It compares the components of the manufacturers that make up irrigation systems. It determines the necessary characteristics of the control unit for such systems. Work designs its own system, for which it compares several microcontrollers and microcomputers. The work also deals with external time modules and communication with the control chip. It proposes the connection of other accessories for the control unit itself, while trying to keep the power consumption of the device as low as possible. It describes how to program the device, as well as the creation and principle of the program itself. It discusses the possibilities of extending the systems with additional actuators and sensors. Thesis then compares its own designed unit with commercial solutions and discusses the possibilities of using the units own designed irrigation system.
Description
Subject(s)
Nízká spotřeba energie, Zavlažovací systém, RTC, ESP32, Irrigation system, ESP32, RTC, low power consumption
Citation
ISSN
ISBN