Využívání alternativních pohonů pro nákladní dopravu

Abstract
Diplomová práce se zabývá alternativními pohony v rámci nákladní dopravy. Jejím cílem je poskytnout zhodnocení z ekonomického i environmentálního hlediska dvou nákladních vozidel. Jedná se o vozidlo s pohonem na naftu a vozidlo využívající pro svůj pohon stlačený zemní plyn. V první části jsou vymezeny pojmy, jako je společenská odpovědnost firem, emise CO2, či logistické prostředky. Dále jsou v práci zpracovány vybrané alternativní pohony, jejich výhody a nevýhody. Jádrem druhé části je charakteristika společnosti ŠKODA AUTO včetně její strategie Green Future, do které spadá Zelená logistika, v jejímž rámci je provedeno porovnání a zhodnocení dvou nákladních automobilů z hlediska ekonomického a environmentálního. Výsledek práce slouží jako podklad pro zhodnocení přínosů vybraného alternativního pohonu a částečného přechodu nákladní flotily na tento pohon stlačený zemní plyn.
This thesis is focused on alternative propellants in freight transport. Its main objective is to provide an economic and environmental point of view of two trucks. It is a vehicle with diesel propellant and vehicle using compressed natural gas for its propellant. The first part defines terms such as corporate social responsibility, CO2 emissions or logistics means. In this thesis are also processed selected alternative propellants, their advantages and disadvantages. The core of the second part is the characteristic of ŠKODA AUTO company including Green Future strategy which includes Green Logistics. This part compares and evaluates two trucks in economic and environmental aspect. The result of this thesis serves as a basis for evaluating the benefits of the selected alternative propellant and partial transformation of the freight fleet to this propellant compressed natural gas.
Description
Subject(s)
Alternativní pohony, emise CO2, nákladní vozidlo, společenská odpovědnost firem, stlačený zemní plyn, zelená logistika, Alternative propellants, CO2 emissions, compressed natural gas, corporate social responsibility, green logistics, truck
Citation
ISSN
ISBN