Průmysl 4.0 a jeho dopady na cestovní ruch

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním Průmyslu 4.0 a jeho vlivu na cestovní ruch. Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení Průmyslu 4.0. Vysvětluje, co tento pojem znamená, popisuje všechny průmyslové revoluce a taktéž se zaměřuje na jednotlivé technologie Průmyslu 4.0. Práce se také soustředí na cestovní ruch a pojmy s ním spojené. Rovněž sleduje jeho vývoj, využití technologií v cestovním ruchu a koncept Turismus 4.0. V neposlední řadě se také zabývá mírou využití Průmyslu 4.0, jak ve světě, tak v České republice. Následuje praktická část, která má za úkol pomocí dotazníku zjistit, jak cestovní kanceláře a agentury přistupují k využívání technologií. Jejich odpovědi byly v závěru práce zanalyzovány a zjištěna fakta o jejich přístupu k technologiím. Taktéž byly zanalyzovány názory, jak by mohly technologie zlepšovat služby v cestovním ruchu a jaké by mohly hrát roli trendy v budoucím vývoji cestovního ruchu.
This bachelor thesis deals with Industry 4.0 and its impact on tourism. The theoretical part of the thesis focuses on the definition of Industry 4.0. It explains what this term means, describes all industrial revolutions and also focuses on the particular technologies of Industry 4.0. The thesis also focuses on tourism and the terms associated with it. It also explores its development, the use of technology in tourism and the concept of Tourism 4.0. Last but not least, it also deals with the rate of use of Industry 4.0, both in the world and in the Czech Republic. This is followed by a practical part, which aims to use a questionnaire to find out how tour operators and travel agencies approach the use of technology. Their answers were analysed at the end of the thesis to find out facts about their approach to technologies. The views on how technologies could improve tourism services and which trends could play a role in the future development of tourism were also analysed.
Description
Subject(s)
Průmysl 4.0, technologie, cestovní ruch, cestovní kancelář, cestovní agentura, Industry 4.0, technology, tourism, tour operator, travel agency
Citation
ISSN
ISBN