Vývoj názvů ulic v Liberci a využití tématu pro výuku regionálních dějin

Abstract
Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Vývoj názvů ulic libereckých čtvrtí I-V od roku 1858. V diplomové práci jsem toto téma ale rozšířil na všechny čtvrti, které jsou nyní součástí Liberce (VI-XXXV). První část práce zkoumá, jakým způsobem lze názvy ulic kategorizovat. Druhá část je zaměřena na rozbor a dokumentaci změn v jednotlivých časových obdobích. Podle toho, kdy byly jednotlivé čtvrti připojeny k Liberci. Podobně jako v bakalářské práci, je hlavní důraz kladen na názvy honorifikační, tedy oslavné. V závěru práce se nachází komparace výsledků s bakalářskou prací. Ve třetí části práce jsou rozepsány možnosti pedagogického využití tohoto tématu, doplněné o příklady pracovních listů, které jsou v příloze. V příloze se také nachází tabulky, ve kterých jsou přehledně shrnuty všechny názvy ulic. Cílem této práce je analyzovat změny názvu ulic v libereckých čtvrtích VI-XXXV a postihnout hlavní důvody těchto změn. Součástí práce jsou rovněž návrhy, jak toto téma využít při výuce.
This diploma thesis is an extension of the bachelor's thesis Development of street names in Liberec districts I-V since 1858. However, I have extended this topic to all districts that are now part of Liberec (VI-XXXV). The first part of the thesis examines how street names can be categorized. The second part focuses on the analysis and documentation of the changes over time. Depending on when each district was annexed to Liberec. As in the bachelor thesis, the main focus is then on honorific names. The thesis concludes with a comparison with the results from the bachelor thesis. In the third part of the thesis, the possibilities of pedagogical use of this topic are discussed, supplemented by examples of worksheets, which are included in the appendix. There are also tables in the appendix that summaries all the street names. The main achieve of this thesis is to analyze the changes of street names in the Liberec districts VI-XXXV and to explain the main reasons for these changes. The thesis also includes suggestions on how to use this topic in teaching.
Description
Subject(s)
názvy ulic, Liberec, honorifikační názvy
Citation
ISSN
ISBN