Prevence specifických poruch učení v předškolním věku

Abstract
Bakalářská práce pojednává o dítěti předškolního věku, specifických poruchách učení a poukazuje na jejich příčiny a projevy. V teoretické části se zaměřuje na příčiny vzniku, projevy a jednotlivé specifické poruchy učení. Dále popisuje hlavní oblasti, které jsou v prevenci vzniku poruch nejdůležitější. Praktická část zkoumá připravené i vytvořené materiály, aktivity a pracovní listy k prevenci specifických poruch učení.
The bachelor's thesis deals with a child of preschool age, specific learning disorders and points out their causes and manifestations. In the theoretical part, it focuses on the causes of formation, manifestations and individual specific learning disabilities. It also describes the main areas that are most important in preventing the onset of disorders. specific learning disorders. The practical part verifies prepared and created materials, activities and worksheets for the prevention of specific learning disorders.
Description
Subject(s)
Dítě předškolního věku, specifické poruchy učení a jejich prevence, rizikové faktory vzniku poruch, připravené i vytvořené materiály, aktivity a pracovní listy k prevenci poruch.
Citation
ISSN
ISBN