ANTROPOLOGIE SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ V SOUDOBÉM VIETNAMU

Title Alternative:ANTHROPOLOGY OF SOCIAL RELATIONS IN CONTEMPORARY VIETNAM
dc.contributor.authorSchwarz, Michal
dc.date.accessioned2022-01-13T09:15:01Z
dc.date.available2022-01-13T09:15:01Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractRecenzní článek přibližuje publikaci o etnografických, lingvistických a sociálních vztazích v rodinách, které zůstaly po válkách ve Vietnamu. Někteří členové rodin stále čelí poválečným tlakům a postižením válečnými traumaty. Jiní čelí sociálním imperativům péče o staré nebo nemocné příbuzné. Omezení v osobním životě jsou hlavním konceptem recenzované knihy, která se soustředí na roli osobní oběti. Tu doplňují sociální vztahy lásky a péče, kult předků a požadavek synovské oddanosti. Ve vietnamských rodinách jsou tato pravidla pevná a projevují se v jazykových prostředcích komunikace (např. matka-dítě), které autorka lingvisticky analyzuje a dokládá fotografiemi komunikačních situací. Recenze poukazuje na alternativní výklady a kulturní specifika živých tradic magického myšlení a polygamie.cs
dc.description.abstractDieser Rezensionsartikel hat das Ziel, eine Publikation über die ethnografischen, linguistischen und sozialen Beziehungen in den Familien näherzubringen, welche nach den Kriegen in Vietnam geblieben sind. Einige Familienmitglieder sind noch immer einem Nachkriegsdruck ausgesetzt und haben mit Kriegstraumata zu kämpfen. Andere haben es mit den sozialen Imperativen der Fürsorge um die Alten oder kranke Verwandte zu tun. Einschränkungen im persönlichen Leben bilden das Hauptkonzept des rezensierten Buches, welches sich auf die Rolle des persönlichen Opfers konzentriert. Diese wird ergänzt durch die sozialen Beziehungen der Liebe und Fürsorge und den Ahnenkult sowie durch die Anforderung der Sohnesergebenheit. In den vietnamesischen Familien sind die Regeln fest und finden Ausdruck in den sprachlichen Kommunikationsmitteln (z. B. Mutter – Kind), welche die Autorin linguistisch analysiert und mit Fotografien der Kommunikationssituationen belegt. Die Rezension weist auf alternative Deutungen und kulturelle Spezifika der lebendigen Traditionen des magischen Denkens und der Polygamie hin.de
dc.description.abstractThis review article presents a publication on ethnographic, linguistic, and social relations in the families that remained in Vietnam after the wars. Some family members still face post-war pressures and war trauma. Others face the social imperatives of caring for their elderly or sick relatives. Limitations in personal life are the main concept of the book reviewed which focuses on the role of the personal sacrifice. This is complemented by the social relations of love and care, the cult of ancestors and the demand for filial devotion. In Vietnamese families, these rules are fixed and are reflected in the linguistic means of communication (e.g., mother—child), which the author analyses from the linguistic point of view and documents it with the use of photographs of communication situations. The review points to alternative interpretations and cultural specifics of living traditions of magical thinking and polygamy.en
dc.description.abstractW artykule recenzyjnym przybliżono publikację poświęconą stosunkom etnograficznym, lingwistycznym i społecznym w rodzinach, które po wojnach pozostały w Wietnamie. Niektórzy członkowie rodzin wciąż borykają się z powojennymi presjami i wojenną traumą. Inni mierzą się ze społecznym imperatywem troski o starych lub chorych krewnych. Podstawową koncepcją recenzowanej książki, która skupia się na roli osobistej ofiary, są ograniczenia w życiu osobistym. Rolę też uzupełniają stosunki społeczne dotyczące miłości i troski, kult przodków i wymóg synowskiego oddania. W wietnamskich rodzinach zasady te są mocno zakorzenione i przejawiają się w językowych środkach komunikacji (np. matka – dziecko), które autorka analizuje pod względem lingwistycznym, uzupełniając zdjęciami sytuacji komunikacyjnych. Recenzja wskazuje na alternatywne interpretacje i specyfiki kulturowe żywej tradycji myślenia magicznego i poligamii.pl
dc.formattext
dc.identifier.doi10.15240/tul/004/2021-3-010
dc.identifier.eissn2571-0613
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2021_3_10
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161368
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonBROUČEK, Stanislav: The Visible and Invisible Vietnamese in the Czech Republic. The Problems of Adaptation of the Modern-Day Ethnic Group in the Local Environment of the Czech Majority. Institute of Ethnology, CAS, Prague, 2016.
dc.relation.isbasedonKWON, Heonik: Ghosts of War in Vietnam. Cambridge University Press, Cambridge – New York, 2008.
dc.relation.isbasedonSHOHET, Merav: Silence and Sacrifice. Family Stories of Care and the Limits of Love in Vietnam. University of California Press, Oakland, 2021. ISBN 9780520379381.
dc.relation.isbasedonELIAS, Juanita; RETHEL, Lena (eds.): The Everyday Political Economy of Southeast Asia. Cambridge University Press, Cambridge, 2016. Online ISBN 9781316402092. DOI: 10.1017/CBO9781316402092
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.subjectContemporary Vietnamen
dc.subjectPostwar developmenten
dc.subjectFamily relationsen
dc.subjectSocial imperativesen
dc.subjectAnthropologyen
dc.titleANTROPOLOGIE SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ V SOUDOBÉM VIETNAMUen
dc.title.alternativeANTHROPOLOGY OF SOCIAL RELATIONS IN CONTEMPORARY VIETNAMcs
dc.title.alternativeDIE ANTHROPOLOGIE DER SOZIALEN BEZIEHUNGEN IM HEUTIGEN VIETNAMde
dc.title.alternativeANTROPOLOGIA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH WE WSPÓŁCZESNYM WIETNAMIEpl
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage107
local.citation.spage103
local.fulltextyesen
local.relation.issue3
local.relation.volume27
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2021_3_10 (1).pdf
Size:
301.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
článek