Příprava a realizace letního pobytového tábora s propojením formálního a neformálního vzdělávání pro děti mladšího i staršího školního věku

Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvořit šestidenní program letního pobytového tábora se všestranně zaměřeným vzdělávacím obsahem, následně ho zrealizovat a zreflektovat s důrazem na propojení formálního a neformálního vzdělávání. Práce popisuje letní tábor zpohledu organizátora, vlastní přípravu tábora a přínosy pro jeho účastníky. Program tábora byl zrealizován a zhodnocen.
The aim of the bachelor's thesis is to create a six-day program for a summer residential camp with comprehensive educational content, then implement and reflect on it with an emphasis on the connection of formal and informal education. The thesis describes the summer camp from the organizer's point of view, the actual preparation of the camp and the benefits for its participants. The camp program was implemented and evaluated.
Description
Subject(s)
Letní tábor, tvorba programu, volný čas, organizace volného času, tábor pořádaný DDM, starší školní věk, mladší školní věk
Citation
ISSN
ISBN