Zástavba vysokotlakých injektorů plynného paliva do motoru 1.2 dm3

Title Alternative:Build in high pressure injector for gas fuel into engine 1.2 dm3
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této diplomové práce je řešení zástavby vysokotlakých vefukovačů plynného pali-va, konkrétně vodíku, do hlavy tříválcového dvouventilového motoru Škoda Auto o objemu 1,2 dm3. Úvodní, teoretická, část je věnována charakteristice v současnosti nejdiskutovaněj-ších dvou plynných paliv-zemního plynu a vodíku-jako budoucích perspektivních alterna-tivních paliv pro spalovací motory. Pozornost je věnována trendům a dílčím výsledkům vý-zkumů v této oblasti. V hlavní, konstrukční, části jsou vytvořeny a komparovány dvě varian-ty zástavby z hlediska vyrobitelnosti a perspektivy pro zkoušení provozu spalovacího motoru při vysokotlaké vnitřní tvorbě vodíko-vzdušné směsi. Následně je vybraná varianta zpracová-na do výrobní dokumentace s uvedením příslušných pevnostních výpočtů. Technická doku-mentace diplomové práce je součástí příloh. Předkládaná práce podporuje dlouhodobý vý-zkumný záměr katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci, týkající se spalování vodíku v pístovém spalovacím motoru.
The aim of the thesis is to deal with the problem of high-pressure gas fuel (Hydrogen) in-jector build in to the head of three-cylinder two-valve engine Škoda Auto cubature 1,2 dm3. The first, theoretical, part has been dedicated to the characteristics of the 2 temporary most discussed gas fuels-hydrogen and natural gas-as in to the future perspective alternative gas-engine fuels. The special attention has been devoted to the trends and the partial results of the branch researches. In the main, design, part there have been 2 build in options desinged and compared by prizma of manufacturability and gas-engine operation testing by the inner high-pressure hydrogen-airy mixture production point of view. Consequently the selected option has been processed in the technical documentation with strength evaluation. Technical documentation in the thesis takes place in the thesis enclosures. The submitted work´s suppor-ted the long-term research purpose of the Department of Transport Machines (the Faculty of Mechanical Engineering, the Technical University of Liberec) relating to hydrogen combusti-on in piston gas-engine.
Description
katedra: KSD; přílohy: 16 výkresů, CD ROM; rozsah: 49
Subject(s)
zemní plyn, vodík, plynná paliva, vnitřní tvorba směsi, ng, cng, lng, gh, ch, spalovací motor, vefukovač, natural gas, ng, cng, lng, gh, hydrogen, lh, ch, injector, direct injection, di, internal combustion engine
Citation
ISSN
ISBN
Collections