Bankovní identita

Abstract
Bakalářská práce Bankovní identita je zaměřena na zhodnocení potenciálu bankovní identity neboli BankID v soukromém sektoru, konkrétně v oblasti internetových obchodů. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě zhodnocení současného stavu využívání elektronické identifikace v zahraničí, moderovaného rozhovoru s výkonným ředitelem společnosti Bankovní identita, a.s. a dotazníkového šetření zaměřeného na oblast internetových obchodů zhodnotit potenciál BankID v této oblasti. V teoretické části je nejprve charakterizován bankovní systém v České republice. Poté je popsána elektronická identifikace v České republice a samotné BankID, jeho vývoj, možná využití, konkrétní služby BankID a prostředky elektronické identifikace jednotlivých obchodních bank. V neposlední řadě jsou představeny jednotlivé systémy elektronické identifikace ve vybraných evropských zemích. Praktická část je orientována na zhodnocení potenciálu BankID v oblasti internetových obchodů.
The bachelor thesis Banking Identity is focused on evaluating the potential of banking identity or BankID in the private sector, specifically in the field of online shops. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the potential of the BankID in this field on the basis of evaluation of the current situation in electronic identification in foreign countries, moderated interview with the chief executive officer of Bankovní identita, a.s. and questionnaire survey focused on the field of online shops. The theoretical part first characterizes the banking system in the Czech Republic. Then the electronic identification in the Czech Republic and the BankID itself, its development, possible uses, specific BankID services, and means of electronic identification of individual commercial banks. Last but not least, individual electronic identification systems in selected European countries are introduced. The practical part is focused on evaluating the potential of BankID in the field of online shops.
Description
Subject(s)
Banka, BankID, bankovní identita, elektronická identifikace, potenciál, prostředek, služba, Bank, BankID, banking identity, electronic identification, means, potential, service
Citation
ISSN
ISBN