Cvičení pro ženy po porodu

Abstract
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo realizování anketního šetření mezi ženami po porodu ohledně diastázy, pohybové aktivity a také vytvoření praktické příručky pro ženy po porodu. V teoretické části práce byla pozornost věnována vybraným anatomickým strukturám související s problematikou těhotenství a období po porodu. Dále v práci byly uvedeny informace o těhotenství a změnách, které nastávají během tohoto období. Popsala jsem následně porod a období šestinedělí. Práce se také zabývala cvičením v těhotenství, v šestinedělí, v období po šestinedělí a výživě po porodu. Poté jsem uvedla poporodní komplikace, které se objevují v šestinedělí, avšak některé komplikace mohou přetrvávat až do období po šestinedělí. Mezi komplikace přetrvávající po šestinedělí jsem zmínila inkontinenci moči, poporodní depresi a diastázu. V neposlední řadě jsem se snažila přiblížit, jak je možné diagnostikovat diastázu, jaký vliv má na organismus a jak je možné ji léčit. V praktické části bakalářské práce jsem se věnovala hlavnímu cíli bakalářské práce, kterým je zrealizování anketního šetření mezi ženami po porodu ohledně diastázy a pohybové aktivity. Součástí této práce bylo vytvoření příručky, která byla následně poskytnuta respondentkám, které měly zájem o zaslání. Tohoto anketního šetření se zúčastnilo 100 žen, které byly v různém věkovém rozmezí a měly odlišné zkušenosti s diastázou. Z výsledků anketního šetření vyplývá, že ženy nejsou dostatečně informovány ohledně této problematiky z porodnic nebo od lékařů. Dalším výrazným zjištěním bylo, že nejčastějším důvodem, proč ženy po porodu cvičí je diastáza. Posledním výrazným zjištěním, které vyplynulo z výzkumu, je takové, že většina žen nezačala po porodu cvičit, nebo začaly cvičit až po šestinedělí. O zaslání vytvořené příručky měla zájem většina respondentek a věřím, že díky této ucelené příručce zjistí, jaké cvičení zařadit po porodu.
The main aim of my bachelor thesis was to conduct a survey among postpartum women regarding diastasis and physical activity and to create a practical guide for women in postpartum. In the theoretical part of the thesis, attention was paid to selected anatomical structures related to the issues of pregnancy and the postpartum period. Furthermore, the thesis contains information about pregnancy and the changes that occur during this period. Subsequently, I have described childbirth and the six-week period. The thesis also discusses exercise during pregnancy, the six-week period, the post-six-week period and nutrition after childbirth. I then mentioned postpartum complications that occur in the six-week period, but some complications may persist into the post-six-week period. Among the complications that persist after the sixth week, I mentioned urinary incontinence, postpartum depression and diastasis. Subsequently, I try to give an overview of how diastasis can be diagnosed, what effect it has on the body and how it can be treated. In the practical part of the bachelor thesis I discuss the main aim of the bachelor thesis, which is to implement a survey among postpartum women regarding diastasis and physical activity. Part of this work includes the creation of a manual that will be subsequently provided to interested respondents. 100 women participated in this survey, who were in different age ranges and had different experiences of diastasis. The results of the survey indicated that women are not sufficiently informed regarding this issue from maternity clinics or from doctors. Another significant finding was that diastasis was the most common reason why women exercise after childbirth. The last significant finding that emerged from the research is that most women did not start exercising after childbirth, or they started exercising only after six weeks period. Most of the respondents are interested in receiving the created guide and I believe that with this comprehensive guide, they will find out what exercises to include after childbirth.
Description
Subject(s)
těhotenství, šestinedělí, diastáza, pohybová aktivita, porod, pánevní dno, cvičení
Citation
ISSN
ISBN