Systémy včasného varování

Abstract
Diplomová práce se zabývá systémy včasného varování v mimořádných událostech. Nejvíce se práce zaměřuje na třetí fázi krizového řízení, kterou je reakce na mimořádnou událost.Nejprve jsou zde popsány jednotlivé krizové situace, které jsou následně podrobeny analýze rizika. Z výsledků je sestaven žebříček jednotlivých událostí podle hrozícího nebezpečí. Na události nacházející se v popředí pořadí je potřeba klást největší důraz.V další části je vysvětleno, jak funguje systém varování v České republice a v dalších zemích, které autor shledal zajímavými z několika hledisek. Tyto poznatky jsou využity v navazující kapitole.V závěru je analyzován a zhodnocen současně nastavený systém v ČR. Na základě toho je zde navrženo několik vylepšení, které je nutno provést k modernizaci a zlepšení systému, jenž by vedly ke snížení finančních i lidských ztrát.
The thesis deals with early warning systems in emergency situations. The main part of the work is devoted to the third phase of emergency management, which is the reaction to the emergency situation.First the individual crisis situations are described, then they are subject to risk analysis. A chart of individual events is made from the results according to danger potential. The main aim is on the events in the foreground of the chart.The next part explains how the warning system works in the Czech Republic and in other countries as well. The author finds them interesting from many points of view. The knowledge is exploited in the next chapter.The end of the thesis contains analysis and evaluation of the current system in the Czech Republic. Some improvements are proposed based on the findings. These improvements are necessary to modernize and improve the system, which would reduce financial and human losses.
Description
Subject(s)
jednotný systém varování a vyrozumění, krizová situace, mimořádná událost, reakce, systémy včasného varování, varování, vyrozumění, unified warning and notification system, crisis situation, emergency situation, response, early warning system, warning, notification
Citation
ISSN
ISBN