Fyzická geografie Liberecké kotliny

Title Alternative:Physical Geography of the Liberec Basin
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis deals with a spatial analysis of particular physicogeographic components inthe area of the Liberec basin and its spatial pattern. By means of a survey andinterpretation, analysis of maps or statistical data, it is trying to evaluate objectively thecondition and then sum up the extent and manner of alteration caused by people. Astructure of the work is organized on the basis of fundamental parts of the physicalgeography: geomorphology, climatology, hydrology, pedogeography, biogeography.Primarily the concrete information about a condition of an area was given through afieldwork, than books and maps about the concerned area contributed into the work.The text offers a self-contained piece of information about a concerned place andcontains also a wide set of plates to illustrate the spatiality of physicogeographiccharacteristics.
Text bakalárské práce se zabývá prostorovou analýzou jednotlivýchfyzickogeografických složek území Liberecké kotliny a zmapováním jejich stavu.Rešeršemi, terénním mapováním a analýzou mapových i statistických dat se snažíobjektivne zhodnotit nejen jejich stav, ale také urcit zpusob a míru modifikace lidskýmcinitelem. Struktura práce je rozvržena podle základních prvku fyzické geografie: reliéfzemského povrchu, podnebí, vodstvo, pudy, biota. Do práce prispely velkou merouknihy a mapy o daném území, konkrétní informace o stavu území podal predevšímterénní pruzkum. Text je ucelenou informací o dané lokalite a obsahuje také mnohoobrazových materiálu k ilustraci stavu fyzickogeografických charakteristik.
Description
katedra: KGE; rozsah: 50
Subject(s)
geomorphology, climatology, hydrology, pedogeography, biogeography, reliéf, podnebí, vodstvo, puda, biota
Citation
ISSN
ISBN